IMG_20160320_143235

Home made pickle of carrot and cauliflower- ghar ka bana gajar- gobhi ka achar

Gajar gobhi ka aachar

Ingredients:

1gobhi (cauliflower)ka fool

1kg gajar(carrot)

50gm lahsun(garlic) paste read more